ประกาศ

สำหรับลูกค้าที่ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
ฮิตาชิตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ท่านสามารถลงทะเบียนเพิ่มการรับประกันเป็น 3 ปี ผ่านช่องทางต่อไปนี้
Call Center : 02 335 5455
Line : HitachiSalesTH_Care
[email protected] : @hst-thcare


ลงทะเบียนใช้งาน / Sign up


รหัสผ่านจำเป็นต้องมีอย่างน้อย 8 หลัก และจำเป็นต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก อักขระพิเศษ(/*-.+) และตัวเลข อย่างน้อยชนิดละ 1 ตัว
Passwords must have at least eight letter and at least one of non-letter(/*-.+) or digit character, number, uppercase and lowercase.