ลงทะเบียนใช้งาน / Sign up


รหัสผ่านจำเป็นต้องมีอย่างน้อย 8 หลัก และจำเป็นต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก อักขระพิเศษ(/*-.+) และตัวเลข อย่างน้อยชนิดละ 1 ตัว
Passwords must have at least eight letter and at least one of non-letter(/*-.+) or digit character, number, uppercase and lowercase.

เข้าใช้งานด้วย / Sign in with


Website มีการปรับปรุงระบบการลงทะเบียน โดยผู้ใช้สามารถลงทะเบียนโดยกำหนด user และ password เพื่อใช้ในการ login

กรณีลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วนั้นสามารถโทรแจ้งที่
Call Center 02-257-4111
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-18.00น.